Triết lý giáo dục

Triết lý giáo dục / Sứ mệnh (kết quả sứ mệnh hàng ngày, hiện nay)

Nhà trường sẽ góp phần tạo ra một thế giới hòa binh, đa dạng hơn và cải thiện phúc lợi của con người bằng cách tăng tính bền vững của một xã hội toàn cầu mới.Nhà trường sẽ tạo cơ hội giáo dục tiếng Nhật cho bất cứ ai muốn học, những người muốn giao tiếp bằng tiếng Nhật, Tiếng Nhật cho tất cả mọi người.Từ những kinh nghiệp thành công của các học viên, và thông qua những thanh công này, Nhà trường sẽ tạo ra giá trị và nhu cầu mới cho người nước ngoài mới mong muốn học tập ngôn ngữ Nhật Bản tại xã hội Nhật Bản.
Tầm nhìn giáo dục (Tương lai mà Nhà trường hướng tới)

Một hình ảnh mới về Nhật Bản được tạo ra bởi chương trình giảng dạy tiếng Nhật Bản