HỌC PHÍ

Năm 1 Năm 2 Tổng 2 năm
Phí tuyển dụng ¥33,000 ¥33,000
Phí nhập học ¥77,000 ¥77,000
Học phí ¥660,000 Kì tháng 4:¥660,000
Kì tháng 7:¥495,000
Kì tháng 10:¥330,000
Kì tháng 4:¥1,320,000
Kì tháng 7:¥1,155,000
Kì tháng 10:¥990,000
Phí khác ※2 ¥30,000 ¥30,000
TỔNG ※1 ¥800,000 Kì tháng 4:¥660,000
Kì tháng 7:¥495,000
Kì tháng 10:¥330,000
Kì tháng 4:¥1,460,000
Kì tháng 7:¥1,295,000
Kì tháng 10:¥1,130,000


Nếu thuế suất thay đổi trong tương lai, học phí sẽ được xem xét tương ứng.

Theo nguyên tắc chung, học phí đã trả một lần sẽ không được hoàn trả. Tuy nhiên, do nội quy của trường, sẽ được hoàn tiền theo các điều kiện sau:
・Nếu việc xin visa không được phép tại lãnh sự quán (không bao gồm phí tuyển dụng).
・Nếu hủy nhập học sau khi nhận được visa (không bao gồm phí tuyển dụng và phí nhập học).